สมาคมคนไทย
แห่งรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
Thai-Australian Association of South Australia (TAASA)


"...ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไม่มีใครอื่น นอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น ไม่ว่าอยู่ ณ แห่งใด คนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยได้เสมอ..."
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สาส์นจากสถานทูตไทย และกงสุลไทย/Foreword
นายจิระชัย ปั้นกระษิณ
Mr. Chirachai Punkrasin


ผมขอชื่นชมในความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงของชุมชนไทยในรัฐเซาท์ออสเตรเลียที่ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมไทย-ออสเตรเลียแห่งรัฐเซาท์ออสเตรเลีย (Thai-Australian Association of South Australia Inc. – TAASA) ขึ้น เพื่อให้การดูแลและช่วยเหลือคนไทยที่ตั้งถิ่นฐานในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย รวมทั้งอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และส่งเสริมให้ชุมชนไทยมีความเข้มแข็ง มีความรักใคร่สามัคคีกัน และสามารถอยู่ร่วมกัน   ในสังคมออสเตรเลียได้อย่างภาคภูมิใจและมีศักดิ์ศรี

ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมฯ ทุกท่าน และขออวยพรให้การดำเนินงานของสมาคมฯ ประสบแต่ความสำเร็จและความราบรื่นตลอดไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาคมฯ จะเป็นที่พึ่งพาของคนไทยทุกคนในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย และสร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชนไทยโดยรวมสืบต่อไป  


เอกอัครราชทูต
Ambassador

I would like to commend the Thai community in South Australia for the initiative to the establish Thai-Australian Association of South Australia Inc. (TAASA).  The good intentions and determination to help other Thais living in South Australia as well as to promote Thai tradition and culture will contribute to fostering a sense of pride and unity within the Thai community living in South Australia.

On this occasion, I would like to congratulate the TAASA committee and its members and wish the committee great success in the years to come for the benefit of all Thais in South Australia.​​

Congratulations to all those who have been involved in the establishment of this association. The association will provide a strong platform to support and promote Thai community, Thai culture and most importantly Thai Australian friendships. The formal establishment will allow applications to be made to local organisations for financial support of special events. This can only help to strengthen community activity.
 
I encourage all South Australian Thai people and their friends and families to work together and embrace this important initiative. The Royal Thai Consulate in Adelaide looks forward to supporting this group and in joining with people to build a strong community identity
Ms Mandy-Jane Giannopoulos
กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งประเทศไทย 
​รัฐเซาท์ออสเตรเลียและนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี
Consul for Thailand
South Australia and Northern Territory


Our purposes
วัตถุประสงค์สมาคม
 

สมาคมคนไทยแห่งรัฐเซาท์ออสเตรเลีย เป็นองค์กรของคนไทยใน SA ที่ให้การดูแลช่วยเหลือชุมชนคนไทยด้วยกันเองในด้านต่างๆ เป็นศูนย์กลางให้ความรู้ด้านกฏหมายและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในออสเตรเลียอย่างปลอดภัย เป็นหน่วยประชาสัมพันธ์สืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
และเป็นศูนย์กลางการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐบาลไทยและออสเตรเลียรวมทั้งภาคเอกชน

Thai-Australian Association of South Australia (TAASA) is an organisation providing assistance to its members, promoting the unity of Thai community in South Australia, and being sources of fundamental knowledge and useful information for living wisely in Australia. TAASA encourage the cultural awareness among Thai community and promote Thai cultural to other cultures in South Australia. The Association represents the community in networking with other public and private sectors to promote a warm harmony of Thai- Australian culture.

The purposes of the Association are to:
+ promote and advance the rights, interests and welfare of Thai residents in South Australia.
+ represent member within and outside South Australia.
+ promote harmony among Thai community.
+ co-ordinate and support activities for Thai community.
+ provide the means for effective communication between members, and the external organisations.
+ promote Thai culture and education among Thai community and other communities in South Australia.